Studijní obory 

Denní forma studia probíhá klasickou každodenní výukou v budově naší školy. Dálková forma studia probíhá jednou týdně od 15:00 - 20:00 hod. Distanční forma studia probíhá formou individuálních konzultací - bližší informace poskytne Mgr. Bc. M. Machalová MBA. 

Ekonomika a podnikání

Ekonomika a podnikání 63-41 - M/01 

dashboard 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

dashboard uchazeč si může vybrat z následujících dvou zaměření: Podnikání a Management sportu

dashboard 4 leté distanční studium určeno pro absolventy ZŠ 

dashboard zaměření: Management sportu

dashboard 4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ 

dashboard zaměření: Podnikání

Uplatnění absolventa: Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích počínaje vysoce kvalifikovanou asistentkou (asistentem) podnikatele přes prokuristu malé či střední firmy až po práci samostatného podnikatele nebo odborníkem v oblasti užívání výpočetní techniky nebo grafiky. Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače při řešení ekonomických a administrativních úkolů a efektivně využívá při své práci internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří znalost podnikových činností včetně účetnictví klasického i účetního softwaru.  

Typové pozice absolventa – zaměření podnikání: 
Ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a další ekonomické nebo administrativní funkce. 
Typové pozice absolventa – zaměření management sportu:  
Absolventi se uplatní zejména v činnostech zaměřených na manažerské procesy ve sportovních klubech, sdruženích a organizací místních a regionálních až po svazové a národní, dále ve firmách, které vyrábějí a prodávají sportovní zboží, náčiní a nářadí, sportovní výzbroj a výstroj, v institucích, které nabízejí sportovně, rekreačně nebo rehabilitačně zaměřené programy, v různých reklamních a marketingových společnostech se sportovním zaměřením, v cestovních kancelářích s turistickými a sportovně rekreačními programy pro volný čas, v organizacích specializovaných na pořádání sportovních soutěží, setkání, turnajů. Zároveň toto zaměření dává možnost teoretické přípravy pro získání licence sportovních trenérů. Úspěšní studenti mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu zejména ekonomického nebo tělovýchovného zaměření.
Roční školné:  22.000,- Kč/rok
Podnikání a management sportu pro denní studium:   22.000,- Kč/rok  (11.000,- Kč za pololetí)
Management sportu pro distanční studium:  22.000,- Kč /rok (11.000,- Kč za pololetí)

Cestovní ruch

Cestovní ruch 65-42-M/02

dashboard 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ 

dashboard 4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ

Uplatnění absolventa: Absolvent je připraven zastávat pracovní pozice na úrovni středního managementu v oblasti cestovního ruchu. Uplatní se v nejrůznějších zařízeních cestovního ruchu jako: 
pracovník cestovní kanceláře (odborný referent v ekonomickém úseku, úseku propagace apod.) 
pracovník ubytovacího zařízení (práce na recepci tzv. „front office“, v rezervačním oddělení tvz. „back office“, či v jiném úseku hotelového provozu pracovník rekreačního střediska (ekonom, marketingový pracovník, průvodce) 
pracovník v památkovém objektu (administrativa, průvodce, příprava výstav a prezentací, propagace) 
pracovník v lázeňském zařízení (agenda lázeňských služeb zaměřená především na služby doplňkové – kulturní, sportovně rekreační) pracovník ve stravovacím zařízení (ekonom, marketing) pracovník informačního centra pracovník zajišťující dopravní služby (např. letiště) 
pracovník ve státní správě (centrální organizace Česká centrála cestovního ruchu, regionální orgány státní správy – referáty a odbory cestovního ruchu a regionálního rozvoje) 
samostatný podnikatel v oblasti poskytování ubytovacích a ostatních služeb cestovního ruchu (majitel cestovní kanceláře, provozovatel ubytovacího či stravovacího zařízení) Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné či vysoké škole. 
Roční školné: 
Denní studium:   22.000,- Kč/rok (11.000,- Kč za pololetí)
Dálkové studium: 18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

Ekonomika a podnikání

Informační technologie 18-20-M/01

dashboard 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

dashboard 4 leté dálkové studium určeno pro absolventy ZŠ

Uplatnění absolventa:  Obsah jednotlivých předmětů je koncipován tak, aby docházelo k získání znalostí jak hardwarové tak softwarové oblasti. Absolvent získá znalosti nejen v oblasti počítačových sítí, multimédií, ale i v oblasti grafiky nebo tvorby webových stránek. Škola je vybavena čtyřmi odbornými učebnami s pevnými či přenosnými PC počítači doplněnými dvěma 3D tiskárnami, učebnou grafických Ipadů a dalšími moderními pomůckami. Na trhu práce se uplatní zejména na pozici IT technika, pracovníka uživatelské podpory, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. 
Roční školné:
Denní studium:   22.000,- Kč/rok (11.000,- Kč za pololetí)
Dálkové studium: 18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

Ekonomika a podnikání

Grafický design 82-41-M/05

dashboard 4 leté denní studium určeno pro absolventy ZŠ

U studentů grafického designu podporujeme zejména kreativitu a prostorovou představivost a odvahu. Obecné zaměření designu umožňuje rozvinout talent nejen v klasické kresbě či malbě, ale třeba i v oblasti fotografie a její grafické úpravy či zejména v grafické tvorbě. Studenti během studia pravidelně vystavují, účastní se různých státních soutěží, uspěli i v mezinárodních soutěžích. Škola spolupracuje s Hroznatovou akademií, kam studenty pravidelně vysílá, s galeriemi a dalšími firmami a institucemi. Spolupráce vede studenty k rozmanité tvorbě a sebeprezentaci. Uplatnění absolventa: Student si osvojí vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých grafických technik, moderních tiskových technik, navrhování a užití písma. Ovládá a využívá možnosti počítačové grafiky a designu webových stránek. Seznámí se s grafickými aplikacemi Adobe a dalšími. Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci. Absolvent se uplatní jako designér v grafických studiích nebo v reklamních a propagačních agenturách. Může pracovat v tiskárnách nebo jako samostatný propagační grafik. Uplatnění je možné v řadě uměleckých směrů. A dále má možnost studovat na vyšších a vysokých školách výtvarného zaměření. Škola je vybavena čtyřmi odbornými učebnami s pevnými či přenosnými PC počítači doplněnými dvěma 3D tiskárnami, učebnou grafických Ipadů a dalšími moderními pomůckami. Ve škole najdete výtvarný i fotografický ateliér, máme keramickou pec a další kreativní pomůcky.
Roční školné: 
Denní studium:   22.000,- Kč/rok (11.000,- Kč za pololetí)

Ekonomika a podnikání

Podnikání 64-41-L/51

dashboard 3 leté dálkové nástavbové studium určeno pro absolventy SOU

dashboard Uplatnění absolventa:   Absolvent se uplatní zejména v povoláních zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem. Používá jeden cizí jazyk v rámci písemné i ústní profesní komunikace, ovládá programové vybavení počítače, efektivně při své práci využívá internet. Orientuje se v základních právních úkonech, mezi jeho odborné dovednosti patří i znalost podnikových činností včetně účetnictví klasického i účetního softwaru. Absolvent se uplatní zejména jako ekonom, mzdový referent, účetní asistent, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, fakturant, celní deklarant, pracovník marketingu, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník i jako samostatný podnikatel. Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole. 

Roční školné:
Dálkové studium: 18.000,- Kč/rok (9.000,- Kč za pololetí)

dashboard Průmyslový design 82-41-M/04

dashboard 4 leté denní studium 

Uplatnění absolventa:  Absolvent oboru průmyslový design je připraven uplatnit se v širokém spektru činností v oblasti tvarování produktů průmyslového odvětví. U studentů průmyslového designu podporujeme zejména kreativitu a prostorovou představivost. Uplatní se především jako designér a realizátor modelů výrobků spotřebního a průmyslového charakteru. Odpovídající činnosti může vykonávat buď samostatně nebo v designérských ateliérech a vývojových pracovištích firem (velkých, středních i malých rodinných) zabývajících se designem, příp. i výrobou produktů různého sortimentu. Studenti během studia pravidelně vystavují, účastní se různých státních soutěží, uspěli i v mezinárodních soutěžích. Škola spolupracuje s Hroznatovou akademií, kam studenty pravidelně vysílá, s galeriemi a dalšími firmami a institucemi. Spolupráce vede studenty k rozmanité tvorbě a sebeprezentaci. Uplatnění absolventa: Student si osvojí vědomosti a dovednosti z okruhu uměleckých technik, navrhování a užití písma. Ovládá a využívá možnosti počítačové grafiky a designu webových stránek. Seznámí se s grafickými aplikacemi Adobe a 3D programy. Důležitou součástí je výuka dějin výtvarné kultury, která s ostatními humanitními předměty poskytuje základní kulturně-historický přehled potřebný pro profesionální práci. Uplatnění je možné v řadě uměleckých směrů. A dále má možnost studovat na vyšších a vysokých školách výtvarného zaměření. Škola je vybavena čtyřmi odbornými učebnami s pevnými či přenosnými PC počítači doplněnými dvěma 3D tiskárnami, učebnou grafických Ipadů a dalšími moderními pomůckami. Ve škole najdete výtvarný i fotografický ateliér, máme keramickou pec a další kreativní pomůcky.
Roční školné: 
Denní studium:
22.000,- Kč/rok (11.000,- Kč za pololetí)