Výsledky talentové zkoušky (TZ)

Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů bude zveřejněn na webových stránkách školy do dne 15. února 2024.

Kdy podat přihlášku ke studiu?

Uchazeč / zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdává přihlášku ke studiu řediteli školy.

Pro odevzdání přihlášky do oboru Grafický design, nebo Průmyslový design nejpozději 30.11.2023.

Pro odevzdání přihlášky ke studiu všech ostatních oborů ve všech formách studia, které nabízíme nejpozději 20.2.2024.

Co přiložit k přihlášce ?

1. Má-li uchazeč specifické vzdělávací potřeby (ŠVP), je nutné přiložit k přihlášce doporučení PPP, nebo SPC.

 

Informace a náležitosti k přihlášce ke studiu

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

1. Součástí přihlášky ke vzdělání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady, nebo jejich kopie, pokud dále není stanoveno jinak:

a) vysvědčení z posledních 2. ročníků, ve kterých uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky. 

b) Doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.

c) Doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil, nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou.

d) Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou, nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.

2. Součástí přihlášky nemusí být doklad, nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1. písm. a), pokud se klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil, nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil, nebo ukončí základní vzdělávání.

3. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím studentem.

NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ (potvrzení je nutno dodat pouze v případě, že uchazeč má vážné zdravotní problémy – epilepsie, diabetes, …)

Přijímací řízení do oboru s talentovou zkouškou

 

Přijímací řízení do oboru bez talentové zkoušky

 

Termín odevzdání přihlášky do 20.2.2024

 

  1. Kolo přijímacího řízení
  1. Termín – jednotná přijímací zkouška do oborů bez talentové zkoušky: 12. dubna 2024
  2. Termín – jednotná přijímací zkouška do oborů bez talentové zkoušky: 15. dubna 2024

Náhradní termíny pro 1. kolo jednotné přijímací zkoušky: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ, nebo jednotná přijímací zkouška) v příjímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem.

Zkušební předměty

Matematika a její aplikace – 50 bodů, 70 minut

Český jazyk a literatura – 50 bodů, 60 minut

Studentů

Studijních oborů

Učitelů

Let tradice

Kontakt

Sídlo: Holandská 2531, 272 01 Kladno – Kročehlavy

Telefon: 733 123 587, 312 687 800

E-mail: kladno@1kspa.cz