Přijímací řízení

Výsledky přijímacích zkoušek SŠ

Výsledky talentové zkoušky - 6. ledna 2022

Přijímací řízení do oboru s talentovou zkouškou

Nabízíme zájemcům maturitní studium uměleckého oboru Grafický design (82-41-M/05) a Průmyslový design (82-41-M/04) v denní formě studia. Uchazeči konají pouze talentovou zkoušku. Povinná státní jednotná přijímací zkouška se na umělecké obory nevztahuje!

Přijímací řízení do oboru s talentovou zkouškou

STÁLE PŘIJÍMÁME STUDENTY DO OBORU GRAFICKÝ DESIGN

Přihlášku lze podat kdykoli, následně individuálně domluvíme termín talentové zkoušky, s sebou je nutné vzít vlastní výtvarné práce.

Kdy podat přihlášku ke studiu ?

Uchazeč / zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy .
Pro odevzdání přihlášky do oboru Grafický design nejpozději do 30. 11. 2021.
Pro odevzdání přihlášky do ke studiu SŠ - všechny formy nejpozději do 01.03.2022.

file_download Přihlášky ke stažení

Přihláška

dashboard Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

dashboard Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. če podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

dashboard Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

(1)Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:11
a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
(2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 písm. a), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
(3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ (potvrzení je nutno dodat pouze v případě, že uchazeč má vážné zdravotní problémy - epilepsie, diabetes, ...)

Kdy odevzdat zápisový lístek?

dashboard K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. (platí pouze pro uchazeče 4letého denního studia)

dashboard Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

dashboard Uchazeč, který již není žákem ZŠ, požádá o vydání zápisového lístku krajský úřad v místě bydliště.

dashboard Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

dashboard Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Další důležité informace

1. Má-li uchazeč specifické vzdělávací potřeby (SVP), je nutné přiložit k přihlášce doporučení PPP nebo SPC.

2. Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče do 3 pracovních dnů od konání TZ, nejpozději však do 20. 1.

3. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února.

Přijímací řízení do oboru bez talentové zkoušky

Zájemcům o maturitní studium v denní, dálkové a distanční formě nabízíme následující studijní obory: Informační technologie (DE/DS), Cestovní ruch (DE/DS), Ekonomika a podnikání (DE/DI), Management sportu (DE/DI), Podnikání NS/DN).
DE - denní forma, DS - dálková forma, DI - distanční forma,  DN - dálková nástavbová forma
Uchazeči konají povinnou jednotnou přijímací zkoušku , školní přijímací zkoušky se NEKONAJÍ!

Kritéria pro přijímání 2022-2023 - Obory bez talentové zkoušky

Kdy podat přihlášku ke studiu ?

Uchazeč / zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdá přihlášku ke studiu řediteli školy
pro 1. kolo přijímacího řízení do všech oborů a forem (mimo Grafický design) nejpozději 1.3.2021
pro 2. kolo přijímacího řízení do všech oborů a forem nejpozději termín stanoví MŠMT
pro další kola přijímacího řízení do všech oborů a forem nejpozději do 30. 6. 2021

file_download Přihlášky ke stažení

Přihláška

dashboard Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

dashboard Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. če podává přihlášku zákonný zástupce. V případě nezletilého uchazeče je náležitostí přihlášky také souhlas uchazeče s jejím podáním.

dashboard Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání, pokud je stanovena.

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání

(1)Součástí přihlášky ke vzdělávání (dále jen „přihláška“) jsou tyto doklady nebo jejich ověřené kopie, pokud dále není stanoveno jinak:11
a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání.
(2) Součástí přihlášky nemusí být doklad nebo jeho úředně ověřená kopie uvedený v odstavci 1 písm. a), pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce za tyto ročníky potvrzena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, případně ukončil nebo ukončí základní vzdělávání.
(3) Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v odstavci 1 písm. a), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem.
NEVYŽADUJEME LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ (potvrzení je nutno dodat pouze v případě, že uchazeč má vážné zdravotní problémy - epilepsie, diabetes, ...)

Kdy odevzdat zápisový lístek?

dashboard K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek. (platí pouze pro uchazeče 4letého denního studia)

dashboard Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou.

dashboard Uchazeč, který již není žákem ZŠ, požádá o vydání zápisového lístku krajský úřad v místě bydliště.

dashboard Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

dashboard Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Další důležité informace

1. Má-li uchazeč specifické vzdělávací potřeby (SVP), je nutné přiložit k přihlášce doporučení PPP nebo SPC.

2. Výsledky talentové zkoušky budou zveřejněny v budově školy a na webových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče do 3 pracovních dnů od konání TZ, nejpozději však do 20. 1.

3. Ředitel školy odešle rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí uchazeče do oboru vzdělání s talentovou zkouškou 7 dnů po vydání rozhodnutí, nejpozději však 15. února.

Přijímací řízení pro uchazeče ke studiu

1. kolo 1. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 12. 4. 2022

2. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 13. 4. 2022

náhradní termín pro 1. termín - jednotná přijímací zkouška pro ostatní obory ve všech formách: 10.05.2022, 11.05.2022.
2. kolo - pouze přijímací pohovor BEZ jednotné přijímací zkoušky: 16.05.2022
další kola - pouze přijímací pohovor BEZ jednotné přijímací zkoušky: individuálně dle domluvy po podané přihlášce

Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ nebo jednotná zkouška) v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách budou stanoveny prováděcím předpisem

Zkušební předměty

Matematika a její aplikace - 50 bodů, 70 minut

Český jazyk a literatura  - 50 bodů, 60 minut