Elektronická žákovská knížka

Škola využívá elektronický informační systém Bakaláři, prostřednictvím něhož rodičům a žákům umožňujeme přístup k informacím týkajících se průběhu a hodnocení vzdělávání žáka: on-line docházka, ankety, průběžná, čtvrtletní a pololetní klasifikace, kázeňská a výchovná opatření, rozvrh, suplování, přehled domácích úkolů, plán školních akcí, absence a její omlouvání, termíny náhradních, opravných a rozdílových zkoušek, komunikaci mezi rodiči a školou.

Dle školního řádu není závěrečná klasifikace vypočtena z váženého průměru, který je uveden v elektronické žákovské knížce. Tato hodnota je pouze orientační.

Vstup do informačního systému je zvlášť pro rodiče a zvlášť pro žáky. Žáci i rodiče si sami vygenerují přihlašovací údaje, které jim budou následně automaticky zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v dotazníku žáka připřijímacím pohovoru.

První přihlášení musí proběhnout přes zapomenuté heslo.

report_problemMáte-li problém s přihlášením, kontaktujte svého třídního učitele (prijmeni@1kspa.cz) a předejte mu vaši aktuální mailovou adresu.
Vaše heslo musí splňovat jistý stupeň složitosti, aby se zabránilo zneužití uživatelského účtu.
Nové heslo musí mít min. délku 8 znaků a obsahovat písmena i číslice.

Bakaláři

filter_1Elektronická žákovská knížka v mobilních zařízeních

Žákovská knížka je k dispozici pro operační systém Android 4.0 i pro iOS.

Google play Android
Apple store

thumb_upMotivační program pro studenty denní formy SŠ

Vážení studenti, máte možnost získat na konci každého ročníku (2. pololetí) v rámci našeho motivačního programu finanční odměnu ve výši 1000,- Kč za vynikající studijní výsledky.
Podmínkou odměny je řádná docházka bez kázeňskýh postihů, celkový prospěch s vyznamenáním (pro studenty oboru Informační technologie postačuje celkový prospěch prospěl s nehorší známkou chvalitebný).
Stipendium je splatné po závěrečné pedagogické radě, kde budou výsledky studentů projednány a schváleny.